Asociarse - Estudante asociado

Para formalizar a inscrición bastará con proceder a:
1. Cumprimentar e asinar as seguintes follas de inscripcións adxuntas (máquina o letras maiúsculas).

· Folla inscrición Estudiante AEIT
· Folla inscrición Estudiante AETG

2. Fotocopia do DNI.

3. Entregar catro fotografías actualizadas.

4. Xustificante oficial de estar matriculado no último curso da carreira, onde se indique claramente nivel do curso ou ter cursado, alomenos, o 80% dos créditos que compoñen a carreira (orixinal ou copia compulsada). Poderán tamén inscribirse como estudiante-asociado os alumnos que se atopen matriculados no master universitario en enxeñeiría de telecomunicación. Neste caso deberá presentarse xustificante de estar matriculado no “Máster".

5. Remitir toda a documentación mencionada nos puntos anteriores á:

ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA
ETSE de Telecomunicación
Lagoas Marcosende, s/n
36310 Vigo (Pontevedra)

· VANTAXES DE ASOCIADO ESTUDANTE