Sobre a AETG

A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia foi constituída co obxecto social de velar polo prestixio moral, social e técnico dos enxeñeiros de telecomunicación, fomentar e estreitar os lazos de unión e compañeirismo entre estes, contribuir ao desenvolvemento e progreso da comunidade autónoma de Galicia a través da difusión e potenciación das telecomunicacións, axudar aos seus asociados no desenvolvemento da súa actividade profesional e á súa integración nos mercados de traballo e a organización e concurrencia a congresos nacionais e internacionais.

Entre os seus fins, destacan ademáis entre outros, o de xestionar cantas disposicións legais conveñan para o desenvolvemento e eficacia do exercicio da profesión; atender as consultas que lle poidan ser feitas polo Estado, Organizacións Estatais, Administración Autónoma, Administración Central do Estado, Corporacións Oficiais ou particulares e enxeñeiros de telecomunicación, nas actividades relacionadas coa materia; establecer e fomentar relacións coas entidades análogas, tanto nacionais coma estranxeiras e supranacionais.

Historia

Fundada o 29 de novembro do ano 1991, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia é unha Asociación sen ánimo de lucro que ostenta a representación dos enxeñeiros de telecomunicación en Galicia. A AETG naceu co obxecto de velar polo prestixio moral, social e técnico dos Enxeñeiros de Telecomunicación, de fomentar e estreitar os lazos de unión e compañeirismo entres os mesmos e contribuír ao desenvolvemento e progreso da Comunidade Autónoma de Galicia a través da difusión e potenciación das Telecomunicacións. Por todo iso, non cabe dúbida de que, ao ser a entidade que representa aos protagonistas da sociedade da información, a AETG está chamada a ser unha entidade de referencia na sociedade.

A súa actuación está rexida por unha Xunta Xeral, integrada por todos os seus socios e que constitúe o órgano de goberno supremo; e unha Xunta Directiva constituída polas persoas que son elixidas pola Xunta Xeral.

Xunta Directiva

Trala celebración da Xunta Xeral Extraordinaria para eleccións de membros da Xunta Directiva da AETG o 07/06/2013 e de conformidade co establecido nos Estatutos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, procedeuse á investidura como candidatura lexitimamente elixida á Xunta Directiva da AETG, á encabezada por D. Ramón Bermúdez de Castro Olavide, o cal renovou a súa responsabilidade de dirixir a Xunta Directiva durante os vindeiros catro anos.

A Xunta Directiva da AETG queda integrada polos seguintes membros: 

Presidente    Ramón Bermúdez de Castro Olavide
Vicepresidente  Miguel Merino Gil 
Secretario    Ramón Mª Lois Santos 
Vicesecretaria  María Pilar Villaverde Castro
Tesoureiro    Fernando José Cendán Garrote
Contador     Jose Miguel Gómez Apesteguía 
Vogal 1º     Javier Laiño Colinas 
Vogal 2º     Joaquin Lameiro Paz 
Vogal 3º     José Antonio Doldán Pedreira 
Vogal 4º     Julio José Sánchez Agrelo 
Vogal 5º     Juan Redondo López 
Vogal 6º     Antonio Santiago Torres López 
Vogal 7º     Antonio García Pino 
Vogal 8º     Edita de Lorenzo Rodríguez

Estatutos

Os presentes Estatutos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia foron aprobados por unanimidade en Asemblea Xeral de Asociados celebrada o día 28 de novembro de de 2003 e visados e inscritos no Rexistro Central de Asociacións da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local da Xunta de Galicia, co nº 2004/007265-1 o 4 de maio de 2004. Estes estatutos serven como marco regulamentario da AETG.

Descargar Estatutos

Logo AETG cuadrado