Asociarse

ASOCIADO DE PLENO DEREITO

Considéranse aptos para a condición de Asociado de pleno dereito ou numerario todos aqueles que, ou ben posúan o título de Enxeñeiro de Telecomunicación ou ben remataran todas as asignaturas da titulación de Enxeñeiro de Telecomunicación (a falta da lectura do proxecto Fin de Carreira) en calquera das Escolas, públicas ou privadas, recoñecidas polo Ministerio de Educación. Tamén son aptos aqueles Enxeñeiros de Telecomunicación que obtiveran o seu título fora do territorio Español, sempre que estea homologado polo Ministerio de Educación e Ciencia·

· INFORMACIÓN PARA DARSE DE ALTA
· VANTAXES DO ASOCIADO DE PLENO DEREITO:
vantaxesdeasociarse_0.jpg

ESTUDANTE ASOCIADO - É GRATUÍTO

Poderán ser recoñecidos como estudantes asociados, os estudantes da titulación académica que habilite para o exercicio da profesión de Enxeñeiro de Telecomunicación en calquera das Escolas, públicas ou privadas, recoñecidas polo Ministerio de Educación Cultura e Deporte. En todo caso, proderán inscribirse como Asociados estudiantes os alumnos que se encontren matriculados no master universitario en enxeñería de telecomunicación. Os estudantes asociados non aboarán cota algunha. Esta modalidade terá un período máximo de vixencia de DOUS anos e unicamente poderá manterse ata que se reúnan os requisitos para poder inscribirse como asociado de pleno dereito, momento no que deberá regularizar a súa situación na Secretaría da Asociación.

· INFORMACIÓN PARA DARSE DE ALTA
· VANTAXES DO ASOCIADO ESTUDANTE:
vantaxesdeasociarse_0.jpg

Nota Informativa sobre os títulos válidos para asociarse na Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación