Cláusula de protección de datos - Inscrición eventos

A ASOCIACIÓN DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIÓN DE GALICIA (AETG) infórmalle que os datos persoais facilitados no presente formulario, serán obxecto de tratamento pola Corporación, coa finalidade de inscribirlle ao evento solicitado, xestionar a súa asistencia e, salvo que se opoña, para remitirlle, a través de email, comunicados informativos (incluídos remisión de boletíns ou newsletter informativas) sobre a Corporación, as súas actividades e eventos, con independencia de que asista ou non ao evento interesado.

Os tratamentos realizados ampáranse no consentimento outorgado ao solicitar inscribirse ao evento e, no interese lexítimo da Corporación para remitirlle comunicados informativos. Con todo, poderá opoñerse en calquera momento a esta última finalidade dirixindo un correo electrónico a comunicacion@aetg.gal.

Os seus datos serán conservados ata a celebración do evento, e posteriormente a efectos de cumprir coas responsabilidades derivadas do devandito tratamento. Por outra banda, respecto ao tratamento de datos con fins informativos e promocionais, conservaremos os datos ata non recibir oposición en contra.

Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, así como solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, opoñerse ao mesmo, solicitar no seu caso a portabilidade dos seus datos, e revogar o consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á AETG na sede asociativa: EE de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n. 36310 Vigo (Pontevedra), ou ao correo electrónico comunicacion@aetg.gal. En ambos os casos deberá acreditar a súa identidade, salvo que se dirixa a nós a través do email rexistrado como contacto.

Para máis información acceda á política de privacidade da AETG.