Cláusula de protección de datos - Inscrición Eventos

EVENTOS
ASOCIACION DE ENXEÑEIROS DE TELECOMUNICACIONS DE GALICIA trata os seus datos coa finalidade de realizar a inscrición ao evento solicitado, xestionar a súa asistencia, baseándonos no seu consentimento. E salvo que se opoña, para remitirlle a través de correo electrónico, comunicados informativos relacionados coa Asociación baseándonos no interese lexitimo da entidade.

Na celebración do evento pódense realizar gravacións ou fotografías con captación da súa imaxe, polo que consinte en que as mesmas poidan ser empregadas co obxectivo de difundir a imaxe corporativa ou actividade da Asociación (páxina web, redes sociais, comunicacións internas ou prensa). A Asociación non poderá empregar esta imaxes cunha finalidade diferente. De igual xeito, a gravación da sesión/evento poderá poñerse a disposición de xeito gratuíto nas canles habituais da Asociación.

Os seus datos serán conservados ata a celebración do evento e posteriormente para cumprir coas responsabilidades derivadas. Respecto ao tratamento con fins informativos, conservarémolos ata recibir a súa oposición.

Vostede pode exercer os seus dereitos en calquera momento, solicitándoo en Rúa Juana de Vega, 4 1ºI 15003 A Coruña. Consulte a información adicional e detallada en Política de Privacidade e Protección de Datos da AETG.