Oficina Concellos AETG

OFICINA DE CONCELLOS AETG

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) asinaron un acordo de colaboración o 19 de abril de 2021, renovando así un ano máis a colaboración que ambas entidades veñen mantendo nos últimos anos.

Tamén no marco deste acordo, a AETG pon á disposición dos concellos galegos un servizo de asesoramento sobre normativa e solucións técnicas para o despregamento de infraestruturas de telecomunicación.

O marco legal referente ao despregamento de servizos e infraestruturas de telecomunicacións está a sufrir numerosas modificacións ao longo dos últimos anos. Estes cambios afectan a actividades importantes sobre as que exercen as súas competencias as Administracións locais, principalmente aquelas asociadas á planificación territorial ou urbanística do municipio. A este respecto, é preciso sinalar o disposto na Lei 9/2014, de 9 de maio, de Telecomunicacións, que outorga carácter de infraestruturas básicas ás redes públicas de comunicacións electrónicas, constituíndo como obras de interese xeral, a súa instalación e despregamento. Así mesmo, dispón que os instrumentos de planificación urbanística deberán recoller as disposicións necesarias para impulsar ou facilitar o despregamento de infraestruturas de redes de comunicacións electrónicas no seu ámbito territorial.

Este servizo de asesoramento está dispoñible a través das seguintes canles:

  • Teléfono 981 913 576 en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00h
  • Correo electrónico oficinaconcellos@aetg.gal
  • Vía web www.aetg.gal/articulos/oficina-concellos-aetg

En virtude do convenio subscrito entre a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia (AETG) e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para a posta en marcha de actividades para o fomento da sociedade da información, desde a Oficina de Concellos da AETG a “Guía de Recomendacións para a tramitación de Plans de Despregamento nos concellos” co obxetivo axudar aos concellos na tramitación dos Plans de Despregamento que reciben por parte dos operadores de telecomunicacións, así como de aclarar as dúbidas relacionadas cos tramos finais das redes fixas de comunicacións electrónicas de acceso ultrarápido e os permisos de paso.