Sobre a AETG

A Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia foi constituída co obxecto social de velar polo prestixio moral, social e técnico dos enxeñeiros de telecomunicación, fomentar e estreitar os lazos de unión e compañeirismo entre estes, contribuir ao desenvolvemento e progreso da comunidade autónoma de Galicia a través da difusión e potenciación das telecomunicacións, axudar aos seus asociados no desenvolvemento da súa actividade profesional e á súa integración nos mercados de traballo e a organización e concurrencia a congresos nacionais e internacionais.

Entre os seus fins, destacan ademáis entre outros, o de xestionar cantas disposicións legais conveñan para o desenvolvemento e eficacia do exercicio da profesión; atender as consultas que lle poidan ser feitas polo Estado, Organizacións Estatais, Administración Autónoma, Administración Central do Estado, Corporacións Oficiais ou particulares e enxeñeiros de telecomunicación, nas actividades relacionadas coa materia; establecer e fomentar relacións coas entidades análogas, tanto nacionais coma estranxeiras e supranacionais.

Historia

Fundada o 29 de novembro do ano 1991, a Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia é unha Asociación sen ánimo de lucro que ostenta a representación dos enxeñeiros de telecomunicación en Galicia. A AETG naceu co obxecto de velar polo prestixio moral, social e técnico dos Enxeñeiros de Telecomunicación, de fomentar e estreitar os lazos de unión e compañeirismo entres os mesmos e contribuír ao desenvolvemento e progreso da Comunidade Autónoma de Galicia a través da difusión e potenciación das Telecomunicacións. Por todo iso, non cabe dúbida de que, ao ser a entidade que representa aos protagonistas da sociedade da información, a AETG está chamada a ser unha entidade de referencia na sociedade.

A súa actuación está rexida por unha Xunta Xeral, integrada por todos os seus socios e que constitúe o órgano de goberno supremo; e unha Xunta Directiva constituída polas persoas que son elixidas pola Xunta Xeral.

Xunta Directiva

Trala celebración da Xunta Xeral Extraordinaria para eleccións de membros da Xunta Directiva da AETG o 23/04/2021 e de conformidade co establecido nos Estatutos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia, procedeuse á investidura como candidatura lexitimamente elixida á Xunta Directiva da AETG, á encabezada por D. Julio José Sánchez Agrelo, o cal renovou a súa responsabilidade de dirixir a Xunta Directiva durante os vindeiros catro anos. O 08/03/2022 tralo cese do actual Secretario, e en cumprimento ao especificado nos Estatutos da AETG, realizouse unha reasignación dos cargos inicialmente investidos na composición da Xunta Directiva.

A Xunta Directiva da AETG queda integrada polos seguintes membros: 

Presidente	Julio José Sánchez Agrelo
Vicepresidenta	María Edita de Lorenzo Rodríguez 	
Secretario	Antonio Santiago Torres López	
Vicesecretario	Ramón Rodríguez Enríquez	
Tesoureiro	Fernando José Cendán Garrote	
Contador	Juan Redondo López 		    	
Vogal	    Luis Castedo Ribas	
Vogal 	    Justo Rodal Pérez
Vogal 	    Francisco Javier Alcalá Navarro	
Vogal 	    Sara María Rodríguez Paz
Vogal	    María Pilar Villaverde Castro	
Vogal	    Francisco Javier Laíño Colinas	
Vogal	    José Miguel Gómez Apesteguía
Vogal	    Manuel Pozo Fariñas	
Reserva	    José Manuel Ordóñez Suárez	
Reserva	    Ignacio Penedo Nieto	

Estatutos

Os presentes Estatutos da Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia foron aprobados por unanimidade en Asemblea Xeral de Asociados celebrada o día 28 de novembro de de 2003 e visados e inscritos no Rexistro Central de Asociacións da Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local da Xunta de Galicia, co nº 2004/007265-1 o 4 de maio de 2004. Estes estatutos serven como marco regulamentario da AETG.

Descargar Estatutos

Logo AETG cuadrado