Docente para materia de Estrutura de Datos

Lugar de traballo: 
Vigo e Coruña
Inicie sesión para ler o contido completo

Contidos: Estrutura de Datos (C++):
Programación orientada a obxectos POO. Tipos abstractos de datos. Clases e obxectos. Herencia. Polimorfismo.
Datos Lineais. Pilas. Colas. Listas simples, Listas dobles. Listas circulares.
Recursividade. Definición. Planteamento de problema de recursión. Exemplos.
Árbores. Definicións, nodos e tipos de nodos. Tipos de Árbores. Operacións básicas con árbores. Percorrido de árbores e expresións matemáticas. Árbores Binarios de búsqueda. Árbores balanceados.
Grafos. Implementación. Algoritmos de percorridos. Algoritmo de camino mínimo.
Fundamentos da Análise de Algoritmos. Análise Empírico. Análise Teórico. Funcións Big-O. Mellor e peor caso.

Proxecto.

A asignatura inclue 10 Prácticas de Laboratorio.

Nota: (Infórmase que os datos persoais facilitados, serán recollidos nos ficheiros da AETG, coa finalidade de tramitar a busca de emprego).

Dacordo coa LOPD, se o desexa pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle asisten, mediante escrito dirixido ao Secretario da Corporación, no seguinte enderezo: ETSET de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n. 36310 Vigo Pontevedra coa seguinte referencia na súa carta: “Exercicio de dereitos” (xunto a súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade aportando fotocopia do seu D.N.I).