Enxeñeiro/a de Telecomunicación

Inicie sesión para ler o contido completo

Nota: (Infórmase que os datos persoais facilitados, serán recollidos nos ficheiros da AETG, coa finalidade de tramitar a busca de emprego).

Dacordo coa LOPD, se o desexa pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle asisten, mediante escrito dirixido ao Secretario da Corporación, no seguinte enderezo: Juana de Vega, 4 1ºI - 15003 A Coruña coa seguinte referencia na súa carta: “Exercicio de dereitos” (xunto a súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade aportando fotocopia do seu D.N.I).