Xefe de obra en Alemaña

Lugar de traballo: 
Alemaña
Inicie sesión para ler o contido completo

Nota: (Infórmase que os datos persoais facilitados, serán recollidos nos ficheiros da AETG, coa finalidade de tramitar a busca de emprego).

Dacordo coa LOPD, se o desexa pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle asisten, mediante escrito dirixido ao Secretario da Corporación, no seguinte enderezo: ETSET de Telecomunicación. Lagoas Marcosende, s/n. 36310 Vigo Pontevedra coa seguinte referencia na súa carta: “Exercicio de dereitos” (xunto a súa solicitude escrita e asinada, deberá acreditar a súa personalidade aportando fotocopia do seu D.N.I).